Functional Safety Management

15.06.2020

Začiatkom 12/2019 naša spoločnosť absolvovala úvodný audit, predmetom ktorého bolo preukázanie zhody implementovaného systému funkčnej bezpečnosti (FSM – Functional Safety Management) s normami STN EN 61508-1 a STN EN 61511-1. Po následnom doriešení identifikovaných nezhôd a doporučení bol spoločnosti dňa 28. 5. 2020 audítorom vydaný dokument Declaration of Systematic Capability preukazujúci zhodu vybudovaného FSM systému s uvedenými normami (úroveň Systematic Capability SC3).