HW inžiniering

Projekty MaR
 

a) Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie vypracovávame v zmysle platnej legislatívy SR.

b) Projekt koncepcie riešenia (Basic Design)

V tejto fáze tvoríme individuálne koncepcie riešenia, podklady pre výber dodávateľov jednotlivých zariadení. Pracujeme nezávisle od výrobcov automatizačných prvkov  s cieľom aplikovať platnú legislatívu na konkrétne prevádzkové podmienky (vrátane prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov, pár a prachov).

 • technická správa – koncepčné náležitosti
 • zoznam obvodov a signálov merania a regulácie
 • prehľadová schéma zapojenia
 • prehľadová schéma zemnenia
 • typové pripojenie meracích a regulačných prístrojov na proces – procesné pripojenie (tzv. hook-up)
 • typové elektrické schémy pripojenia meracích obvodov
 • systém napájania
 • plán usporiadania prístrojov merania a regulácie a hlavných káblových trás
 • vzorové špecifikačné listy (tzv. datasheet)

c) Realizačný projekt (Detail Design)

V tejto fáze detailne rozpracovávame koncepciu riešenia definovanú v projekte koncepcie riešenia. Na vyžiadanie je možné projekt koncepcie riešenia a realizačný projekt spracovať v jednej fáze.

 • technická správa
 • technická špecifikácia strojov a zariadení
 • súpis káblov
 • procesné pripojenie (tzv. hook-up)
 • špecifikačné listy prístrojov (tzv. datasheet)
 • výpočty prietokomerov, škrtiacich orgánov, regulačných ventilov a klapiek
 • obvodové listy
 • rozvádzače – pohľady, rozmiestnenie zariadení, napájacie schémy
 • združovacie skrinky
 • dispozičné výkresy
 • výkresy káblových trás
 • komunikačná schéma
 • svorkovnicové schémy

 
Projekty prevádzkového rozvodu silnoprúdu, bleskozvodov, osvetlenia a uzemnenia
 

a) Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie vypracovávame v zmysle platnej legislatívy SR.

b) Projekt koncepcie riešenia (Basic Design)

V tejto fáze tvoríme individuálne koncepcie riešenia, podklady pre výber dodávateľov jednotlivých zariadení. Pracujeme nezávisle od výrobcov automatizačných prvkov s cieľom aplikovať platnú legislatívu na konkrétne prevádzkové podmienky (vrátane prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov, pár a prachov).

 • technická správa
 • zoznam elektrospotrebičov
 • prehľadová schéma zapojenia
 • výpočet uzemnenia
 • obvodové schémy ovládania
 • typové schémy
 • situačné schémy rozvodu a napájania
 • plán usporiadania elektrospotrebičov a hlavných káblových trás

c) Realizačný projekt (Detail Design)

V tejto fáze detailne rozpracovávame koncepciu riešenia definovanú v projekte koncepcie riešenia. Na vyžiadanie je možné projekt koncepcie riešenia a realizačný projekt spracovať v jednej fáze.

 • technická správa
 • technická špecifikácia strojov a zariadení
 • súpis káblov
 • fednopólové schémy napájania, ovládacie schémy
 • rozvádzače – pohľady, rozmiestnenie zariadení, napájacie schémy
 • miestne ovládacie skrinky
 • dispozičné výkresy
 • výkresy káblových trás
 • svorkovnicové schémy
 • osvetlenie
 • uzemnenie a bleskozvody

 
Odborná technická pomoc
 

 • spracovanie štúdií a expertíz
 • zabezpečenie posúdenia
 • spolupráca pri tvorbe, resp. aktualizácii protokolov o určení vonkajších vplyvov
 • konzultačná činnosť
 • výkon autorského dozoru počas realizácie zákaziek

Vykonávame vlastné výpočty pri návrhu prístrojov, návrhy špeciálnych meraní (analytika a systémy odberu vzorky). Pri inžinieringu používame špeciálne inžinierske nástroje CONVAL (návrh regulačných ventilov, škrtiacich orgánov, výpočet prietokomerov) a exSilentia (priemyselná bezpečnosť).

Používame vlastné štandardné riešenia implementované v systéme eBase. V spoločnosti máme skúsenosti aj s inými systémami RUPLAN, COMOS, ELCAD.

Dokumentáciu dodávame v papierovej aj v elektronickej forme podľa požiadaviek zákazníka (štandardne vo formáte PDF súborov prehľadne uložených na dátovom médiu).

 

Váš kontakt: Ing. Miloš Pinka, e-mail: milos.pinka@actemium.sk, telefón: +421 903 483 323

 

 

&nbp;