Stratégiou podnikov združených pod značkou Actemium je poskytovať globálne, ako aj lokálne riešenia pre priemyselných zákazníkov. Stratégiu značky vystihuje najlepšie výraz glocal, zdôrazňujúci prístup riešiť komplexne rastúce požiadavky a očakávania globálnych zákazníkov lokálnymi spoločnosťami.

Hustá sieť 400 podnikov z 41 krajín sveta, združených v medzinárodnej sieti Actemium, umožňuje ponúkať služby na globálnej aj lokálnej úrovni. Tento strategický prístup v rámci Actemium pomenovaný ako glocal je založený na týchto základných pilieroch:

  •  Oprávnenie rozhodovať sa na lokálnej úrovni

Daný prístup umožňuje členom medzinárodnej siete sa operatívne rozhodovať a reagovať na požiadavky zákazníkov.

  • Autonómnosť podnikov

Podniky združené v medzinárodnej sieti Actemium fungujú autonómne a sú špecializované na konkrétne priemyselné segmenty alebo oblasti služieb. Ich veľkosť sa odvíja od počtu pracovníkov tak, aby ich bolo možné efektívne riadiť a aby dokázali úzko spolupracovať so zákazníkmi na lokálnych trhoch.

  • Dynamika siete

Potrebnú dynamiku dodáva medzinárodnej sieti vzájomná komunikácia a výmena skúseností medzi podnikmi združenými v medzinárodnej sieti. Touto cestou sa snažíme ponúknuť zákazníkovi najlepšie možné riešenia a služby.

  • Bezpečnosť práce na prvom mieste

Podniky združené v medzinárodnej sieti Actemium vštepujú všetkým svojim zamestnancom, aby zodpovedne pristupovali k bezpečnosti práce na všetkých úrovniach riadenia. Bezpečnosť práce chápeme ako našu zodpovednosť voči zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, ako aj voči svojmu pracovnému a vonkajšiemu prostrediu.

Slogan medzinárodnej siete Actemium

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ V PRIEMYSLE”