Osobné údaje

Pri prehliadaní našich webových stránok sa môžu zhromažďovať osobné údaje. Tieto údaje spracúva spoločnosť ProCS, s.r.o., prevádzkovateľ v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).

Kontaktný formulár

Informácie zhromaždené v tomto formulári sú zaznamenané a spracované správcom údajov na účely sledovania vašej žiadosti.

V súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je právnym základom pre spracovanie oprávneného záujmu správcu údajov na sledovaní a spracovaní žiadostí používateľov webových stránok.

Zhromaždené údaje sú tieto: meno, e-mail, názov spoločnosti.

Údaje zhromaždené v súvislosti s vyššie uvedenými spracovateľskými operáciami budú sprístupnené nasledujúcim príjemcom: VINCI Energies SA, VINCI Energies Systèmes d’Information, Microsoft Ireland Operations Limited, TequilaRapido a La Jungle, spracovateľom ProCS, s.r.o. v zmysle GDPR.

Údaje budú uložené pre ProCS, s.r.o.

Môžete získať prístup, opraviť, požiadať o vymazanie alebo uplatniť právo na obmedzenie spracovania vašich údajov.

Viac informácií o vašich právach nájdete na webovej stránke cnil.fr.

Ak chcete uplatniť tieto práva alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v rámci tohto systému, obráťte sa na vedúceho odd. ľudských zdrojov, alebo systémového IT inžiniera spoločnosti ProCS, s.r.o.

Ak sa po kontaktovaní domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť na CNIL.

Máte právo na prístup, opravu a vymazanie svojich osobných údajov, ako aj právo namietať alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov a právo na prenosnosť údajov za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť písomne na adrese:

ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa, Slovensko

Máte tiež právo podať sťažnosť regulačnému orgánu, ak si myslíte, že spracovanie vašich údajov predstavuje porušenie platných právnych predpisov.