Skúšky a uvedenie do prevádzky

Proces realizácie komplexnej zákazky býva ukončený súborom rôznych skúšok, ktoré majú preukázať zhodu diela so zadaním. Actemium má dokumentovaný systém skúšok, ktoré zahŕňajú:

  • kusovú skúšku rozvádzača
  • pomontážnu kontrolu
  • funkčnú kontrolu zariadenia NN
  • kontrolu meracieho prístroja a požadovaného nastavenia parametrov
  • akceptačné testy (FAT, SAT)
  • integračný test (SIT)
  • funkčné skúšky obvodov (Loop-check)
  • odbornú prehliadku

Uvádzame do prevádzky komplexné elektrotechnické systémy realizované našimi pracovníkmi. Uvádzanie do prevádzky je založené na uplatňovaní relevantných zákonov, technických noriem a návodov k zariadeniam. V tejto etape sa skúšajú sekvenčné logiky procesov a funkcie blokovania.