HW inžiniering

 • Projekty MaR

  a) Projekt pre stavebné povolenie

  Projekt pre stavebné povolenie vypracovávame v zmysle platnej legislatívy SR.

  b) Projekt koncepcie riešenia (Basic Design)

  V tejto fáze tvoríme individuálne koncepcie riešenia, podklady pre výber dodávateľov jednotlivých zariadení. Pracujeme nezávisle od výrobcov automatizačných prvkov s cieľom aplikovať platnú legislatívu na konkrétne prevádzkové podmienky (vrátane prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov, pár a prachov).

  • technická správa – koncepčné náležitosti
  • zoznam obvodov a signálov merania a regulácie
  • prehľadová schéma zapojenia
  • prehľadová schéma zemnenia
  • typové pripojenie meracích a regulačných prístrojov na proces – procesné pripojenie (tzv. hook-up)
  • typové elektrické schémy pripojenia meracích obvodov
  • systém napájania
  • plán usporiadania prístrojov merania a regulácie a hlavných káblových trás
  • vzorové špecifikačné listy (tzv. datasheet)

  c) Realizačný projekt (Detail Design)

  V tejto fáze detailne rozpracovávame koncepciu riešenia definovanú v projekte koncepcie riešenia. Na vyžiadanie je možné projekt koncepcie riešenia a realizačný projekt spracovať v jednej fáze.

  • technická správa
  • technická špecifikácia strojov a zariadení
  • súpis káblov
  • procesné pripojenie (tzv. hook-up)
  • špecifikačné listy prístrojov (tzv. datasheet)
  • výpočty prietokomerov, škrtiacich orgánov, regulačných ventilov a klapiek
  • obvodové listy
  • rozvádzače – pohľady, rozmiestnenie zariadení, napájacie schémy
  • združovacie skrinky
  • dispozičné výkresy
  • výkresy káblových trás
  • komunikačná schéma
  • svorkovnicové schémy
 • Projekty prevádzkového rozvodu silnoprúdu, bleskozvodov, osvetlenia a uzemnenia

  a) Projekt pre stavebné povolenie

  Projekt pre stavebné povolenie vypracovávame v zmysle platnej legislatívy SR.

  b) Projekt koncepcie riešenia (Basic Design)

  V tejto fáze tvoríme individuálne koncepcie riešenia, podklady pre výber dodávateľov jednotlivých zariadení. Pracujeme nezávisle od výrobcov automatizačných prvkov s cieľom aplikovať platnú legislatívu na konkrétne prevádzkové podmienky (vrátane prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov, pár a prachov).

  • technická správa
  • zoznam elektrospotrebičov
  • prehľadová schéma zapojenia
  • výpočet uzemnenia
  • obvodové schémy ovládania
  • typové schémy
  • situačné schémy rozvodu a napájania
  • plán usporiadania elektrospotrebičov a hlavných káblových trás

  c) Realizačný projekt (Detail Design)

  V tejto fáze detailne rozpracovávame koncepciu riešenia definovanú v projekte koncepcie riešenia. Na vyžiadanie je možné projekt koncepcie riešenia a realizačný projekt spracovať v jednej fáze.

  • technická správa
  • technická špecifikácia strojov a zariadení
  • súpis káblov
  • fednopólové schémy napájania, ovládacie schémy
  • rozvádzače – pohľady, rozmiestnenie zariadení, napájacie schémy
  • miestne ovládacie skrinky
  • dispozičné výkresy
  • výkresy káblových trás
  • svorkovnicové schémy
  • osvetlenie
  • uzemnenie a bleskozvody
 • Odborná technická pomoc

  • spracovanie štúdií a expertíz
  • zabezpečenie posúdenia
  • spolupráca pri tvorbe, resp. aktualizácii protokolov o určení vonkajších vplyvov
  • konzultačná činnosť
  • výkon autorského dozoru počas realizácie zákaziek

  Vykonávame vlastné výpočty pri návrhu prístrojov, návrhy špeciálnych meraní (analytika a systémy odberu vzorky). Pri inžinieringu používame špeciálne inžinierske nástroje CONVAL (návrh regulačných ventilov, škrtiacich orgánov, výpočet prietokomerov) a exSilentia (priemyselná bezpečnosť).

  Používame vlastné štandardné riešenia implementované v systéme eBase. V spoločnosti máme skúsenosti aj s inými systémami RUPLAN, COMOS, ELCAD.

  Dokumentáciu dodávame v papierovej aj v elektronickej forme podľa požiadaviek zákazníka (štandardne vo formáte PDF súborov prehľadne uložených na dátovom médiu).

Váš kontakt: Ing. Miloš Pinka, e-mail: milos.pinka@actemium.sk, telefón: +421 903 483 323